Cały nasz asortyment objęty jest pisemną 2 - letnią gwarancją.

Do każdego zamówienia przyznawana jest pisemna gwarancja

imienna na zakupiony asortyment, która upoważnia do

ewentualnej reklamacji.

UWAGA

Gwarancja naszej firmy obejmuje całość mebla a nie tylko, np:

szkielet lub tkaninę jak u konkurencji!

ZASADY KONSERWACJI MEBLI 

 1. Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji przedłuży trwałość, estetykę oraz pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu.

 2. DREWNO: Nie powinno się stawiać mebli z drewna litego w pomieszczeniach o zbyt wysokiej wilgotności powietrza, a także w pobliżu grzejników i innych bezpośrednich źródeł ciepła. Należy też uważać, aby nie narażać powierzchni lakierowanych na uszkodzenia mechaniczne, gdyż powstałe w ich wyniku zarysowania i zagłębienia powodują brak ochrony drewna przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgoci, promieni słonecznych). Drewno należy regularnie odkurzać czysta i miękką szmatka. Może być ona sucha lub delikatnie zwilżona wodą. 

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

 1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.

 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Normalne warunki klimatyczne użytkowania mebli: - wilgotność względna powietrza 40-70% - temperatura 15-30 °C.

 3. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych grzejników.

 4. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem i obiciem.

 5. Należy unikać długotrwałego kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami i rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą również wpłynąć na uszkodzenie powłoki lakierniczej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.

 6. Elementów drewnianych nie wolno czyścić agresywnymi środkami.

 7. Stoły i krzesła należy użytkować na równych powierzchniach.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma „KD Collection S.C.” udziela 24 - miesięcznej gwarancji na zakupiony przez Państwa towar liczonej od daty sprzedaży.

 2. Przyjmujący zamówienie zapewnia, iż towar jest dobrej jakości i nie ma wad, spełnia swoje funkcje, pod
  warunkiem eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem w warunkach nie odbiegających od typowych, przy
  normalnym ich obciążeniu oraz właściwej pielęgnacji i konserwacji (warunki prawidłowej eksploatacji określa instrukcja użytkowania).

 3. Okres gwarancji liczy się od daty wydania wyrobu Klientowi.

 4. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zamówienie.

 5. Jeżeli kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonania oględzin lub naprawy mebla - w szczególności, gdy
  odmówi wydania mebla do naprawy fabrycznej uważa się, iż zrezygnował z uprawnień gwarancji.

 6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE - PROTOKÓL REKLAMACYJNY

 1. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie przez Klienta uzasadnionego i zgodnego
  z poniższymi wymogami zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamacja powinna być zgłoszona do protokołu
  przyjęcia reklamacji wraz z oryginałem dowodu zakupu (umowy) oraz kartą gwarancyjną w salonie, w którym złożone zostało zamówienie, w terminie nie później niż 7 dni od daty ujawnienia wady. Odbiór lub wymiana reklamowanych mebli dokonywana jest w salonie w którym klient złożył zamówienie.

 2. Po dokonaniu zgłoszenia przyjmujący reklamacje niezwłocznie ustali z Nabywcą termin wizyty, celem
  dokonania oględzin reklamowanego mebla. Termin oględzin mebla ustalony będzie nie później niż 14-stego dnia od zgłoszenia reklamacji. W wypadku wad drobnych, nadających się do natychmiastowego usunięcia, przyjmujący dokona stosownej naprawy na miejscu, po dokonaniu oględzin.

 3. W terminie do 14 dni od dnia oględzin Gwarant: - wystosuje pismo nie uznające reklamacji - uzna zgłoszoną reklamacje, ustalając termin, w którym meble zostaną zabrane i zostanie dokonana naprawa.

 4. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do reklamowania mebli, wszystkie koszty, łącznie z kosztami
  transportu i naprawy ponosi Nabywca.

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

 1. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach :

 • użytkowania mebla w zakresie temperatur poniżej 15 °C lub powyżej 30 °C,

 • użytkowania mebla w zakresie wilgotności powietrza poniżej 30% lub powyżej 80%,

 • zalania mebla wodą lub inną cieczą,

 • użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem,

 • zabrudzenia wyrobów,

 • stwierdzenia niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji,

 • stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione,

 • szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta,

 • szkód powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia mebli przez Klientów, np. podczas przeprowadzki.

Przez niewłaściwe przewożenie należy rozumieć nie zachowanie należytej staranności w zabezpieczeniu
przewożonych elementów,

 • szkód i usterek widocznych przy zakupie w następstwie których obniżono cenę wyrobu,

 • uszkodzeń mechanicznych.

 1. Za wadę nie zostaną uznane :

 • różnice w stopniu twardości siedzisk pojedynczych elementów wyrobu tapicerskiego, wynikające z ich zróżnicowanej wielkości oraz uwarunkowane zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi,

 • dopuszczalne różnice w kolorze i odcieniu drewna. Drewno jako materiał naturalny jest zróżnicowany i niepowtarzalny a drobne różnice nie są wadą wyrobu,

 • zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla - różnice i pofałdowania elementów siedzisk i oparć powstałych w wyniku złego użytkowania. Należy równomiernie użytkować wszystkie siedziska kompletu krzeseł, ponieważ częste użytkowanie jednego siedziska spowoduje jego pofałdowanie i zdeformowanie,

 • właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału,

 • dopuszczalne różnice w odcieniu drewnianych elementów drewna oraz okleiny naturalnej fornir. Drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie zależne od jego naturalnych warunków siedliskowych,

 • widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej,

 • niezgodność wzorów mebli oraz odcieni tkanin w przypadku dokompletowania mebli.