Reklamacje : 
Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c. 
Jeżeli Klient uzna, że zakupiony za pośrednictwem Sklepu internetowego towar posiada wady techniczne nie wynikające bezpośrednio z niewłaściwego użytkowania wykonanego towaru ma pełne prawo zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy.
Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji w następujący sposób :
mailowo na adres: kdcmeble@gmail.com
osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: ul. Kępińska 26, 63-640 Bralin
na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Kępińska 26, 63-640 Bralin
Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, liczonych od chwili odtrzymania informacji przez Sprzedawcę.
Reklamacja składana przez Kupującego powinna zawierać : Dane Klienta ( Imię i Nazwisko, Adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail ), krótki opis występującej wady, zdjęcia ukazujące wadę.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru.